متأسفانه مشکلی در فرایند پرداخت شما به وجود آمده است. لطفا مجددا فرایند را تکرار کنید.

اگر وجهی از حساب شما کسر شده است ظرف ۷۲ ساعت آینده به حساب شما بازمیگردد.

 

[button link=”https://zarinp.al/303167″ target=”self” color=”#1e88e5″ text=”light”]پرداخت و ثبت نام[/button]

لطفا رای بدهید