گاو بنفش، مدیر من

تبریک بخاطر اینکه می خواهید روش خود را عوض کنید و به جای تمرکز بر تبلیغات انبوه روی مراحل ساخت و ویژگی های محصولتان تمرکز کنید.

قول می دهیم کتاب الکترونیکی خلاصه کتاب گاو بنفش اثر ست گادین فقط تا ۵ دقیقه دیگر در ایمیل شما باشد.