کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

سابقه مدیریت پروژه های تجارت الکترونیکی

مدرس دیجیتال مارکتینگ

فعال بازار بورس اوراق بهاردار تهران

تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی جهانی